Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych i reklamowych - zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej.

×

Regulamin serwisu

I. Postanowienia ogólne.
II. Warunki techniczne zdjęć.
III. Zlecenie i jego realizacja.
IV. Reklamacje i Odstąpienie od umowy
V. Informacje dodatkowe.
VI. Postanowienia końcowe.
VII. Polityka prywatności.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis dostępny pod adresem www.fotokolor.pl (zwany dalej: Serwis)jest własnością firmy Foto Kolor Witold Szafran z siedzibą przy ul. Promiennej 7a, 87-800 Włocławek, NIP 888-002-33-73, Regon 910155391, nr telefonu 608 500 662*, adres poczty elektronicznej kontakt@ fotokolor.pl(zwany dalej „Usługodawca”). * opłata wg cennika operatora.
   
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Usługodawcy dotyczące usług świadczonych przez internet za pośrednictwem serwisu www.fotokolor.pl. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu www.fotokolor.pl, składania zamówień na produkty, dostarczania i odbioru przez Klienta zamówionych produktów, uprawnień Klienta do anulowania zamówienia, zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz możliwość zwrotu zamówionego produktu.
   
 3. Do prawidłowego korzystania z Serwisu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
  - komputer lub urządzenie mobilne ( smartfon, tablet itp.) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, iOS itp.
  - aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
   
 4. Serwis jest stale aktualizowany, dlatego do jego prawidłowego funkcjonowania należy na bieżąco aktualizować wersje przeglądarek internetowych.
   
 5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, ponadto zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., zamieszczanie w Serwisie zdjęć pornograficznych, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, przemoc, obrażających uczucia religijne itp.
   
 6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga rejestracji ze strony klienta, natomiast składanie zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu wymaga zarejestrowania się  i utworzenia konta. W celu rejestracji w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracji podając swój adres e-mail oraz dane osobowe i adresowe. Po zarejestrowaniu się w Serwisie na adres e-mail Klienta podany w procesie rejestracji przesłany zostanie link umożliwiający zalogowanie się do Serwisu. Rejestracja w Serwisie, jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu, są nieodpłatne. Rozliczenia transakcji  e- przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Systemu płatności Transferuj.pl należącym do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437,KRS: 0000412357, Kapitał zakładowy: 4.798.500,00 PLN wpłacony w całości.
   
 7. Przesłanie prawidłowo wypełnionego zlecenia jest równoznaczne z zawarciem umowy  zlecenia na wykonanie usługi pomiędzy Klientem, a Serwisem.
   

 

 

II. WARUNKI TECHNICZNE ZDJĘĆ

 1. Zamówienia realizujemy z plików cyfrowych zapisanych w formacie JPG.(sRGB)
   
 2. Dostarczenie plików odbywa się za pomocą aplikacji online dostępnej pod adresem www.fotokolor.pl
   
 3. Wielkość pliku przy zamówieniu poprzez aplikacje nie powinna przekraczać 5 mb.
   
 4. Jeżeli zlecenie dostarczone jest na płytach lub innych nośnikach to zwracamy je wraz ze zrealizowanym zamówieniem.
   

 

 

III. ZLECENIE I JEGO REALIZACJA

 1. W momencie otrzymania zamówienia Serwis automatycznie informuje Klienta o przyjęciu zlecenia (nadając mu numer oraz powiadamia o kwocie do zapłaty, którą należy uiścić na wskazane konto bankowe).
   
 2. Jeżeli wpłata nie nastąpi w ciągu 5 dni roboczych umowa nie dochodzi do skutku.(istnieje możliwość powiadomienia nas o zwłoce w płatności)
   
 3. Usługi są realizowane według aktualnego cennika.
   
 4. Serwis gwarantuje wykonanie usługi o jakości, jaką umożliwia najnowocześniejszy proces technologiczny.
   
 5. Odpowiedzialność Serwisu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ogranicza się tylko do odpowiedzialności za niezgodność wykonanego zlecenia z treścią zamówienia. Niezgodność w przypadku usługi może dotyczyć jedynie formatu zdjęcia, liczby kopii oraz struktury powierzchni papieru.
   
 6. Realizacja zamówienia wywołania zdjęć odbywa się maksymalnie w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie, we wszystkie dni robocze Realizacja pozostałych produktów dostępnych w serwisie odbywa się w ciągu 48-72 godzin od zaksięgowania wpłaty.
   
 7. Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu wiadomości o zaakceptowaniu zlecenia. Zlecenia odrzucane są automatycznie w przypadku:
  - zawieszenia połączenia z serwerem podczas przesyłania zlecenia, - zawieszenie systemu lub w przypadku jakiejkolwiek awarii, która ma wpływ na komunikację aplikacji z serwerem, - nieodebranie wcześniej złożonego zlecenia. Wraz z odrzuceniem zlecenia, pliki przesłane do Serwisu zostają automatycznie wykasowane z serwera w sposób trwały!
   

 

 

IV. REKLAMACJE i ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Reklamację należy składać pisemnie pod adresem Foto Kolor, ul. Promienna 7a, 87-800 Włocławek w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania zamówienia. W opisie  należy opisać braki lub niewłaściwe wykonanie zlecenia.
   
 2. Wraz z formularzem reklamacyjnym należy przesłać, kopię paragonu lub faktury VAT, reklamowany Produkt Termin rozpatrzenia  reklamacji wynosi 14 dni.
   
 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn powstałych w procesie realizacji zlecenia. Serwis zwolniony jest z odpowiedzialności za wady odbitek, które powstały po stronie Klienta.
   
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty z nią związane pokrywa Serwis Za uszkodzenie gotowych zdjęć w czasie dostarczania do Klienta Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
   
 5. Odstąpienie od umowy:
  - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Serwisie www.fotokolor.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Serwisie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia zamówionego produktu do Serwisu t.j.  Foto Kolor ul. Promienna 7a, 87-800 Włocławek. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się licząc od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia.
  - Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności odbitek zdjęć, fotoprezentów, fotoplakatów, kalendarzy, fotoobrazów itp., na których zamieszczane są zdjęcia zamówione na życzenie Klienta)
  - Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania produktu. 
  - Serwis zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta opłatę za wykonanie zamówienia.
  - Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient.
  - Serwis nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
  - Serwis dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  a) anulowania zamówienia lub jego części (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją.
  b) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub odebrane osobiście w Serwisie
  c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny;
  d) odstąpienia od umowy przez serwis www.fotokolor.pl, gdy zamówienie opłacone było przez Klienta z góry, a serwis nie jest w stanie wykonać zamówienia.
  e) w przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) serwis www.fotokolor.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  - serwis www.fotokolor.pl dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta lub inny wskazany przez klienta, którego numer Klient przekaże w piśmie reklamacyjnym lub odstąpienia od umowy.
   

 

 

V. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Klient, podając dane osobowe, oświadcza, że: Są one zgodne z prawdą Nie stosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Klienta.

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługodawca Foto Kolor  ul. Promienna 7a,87-800 Włocławek nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami, jakością połączenia internetowego, szybkością przesyłania danych na serwer, zawieszenia połączenia z serwerem oraz utraty Państwa plików z naszych dysków twardych z powodu odrzucenia zlecenia.

 

 

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z obowiązującą ustawą o "Ochronie danych osobowych" dokładamy wszelkich starań w kwestii ochrony danych Klientów naszego serwisu. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych Klientów, innym osobom lub instytucjom. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia oraz usunięcia swoich danych osobowych.

System stworzony został z olbrzymią dbałością o ochronę danych. Wszystkie informacje są kodowane i niemożliwe do odczytania przez niepowołane osoby. Z drugiej strony wprowadzono szereg zabezpieczeń utrudniających wysyłanie zdjęć wykorzystując nieprawdziwe dane użytkownika.

Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.